Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék


Go to content

Ösztöndíj 2009/2010-es tanévre

Pályázati kiírások

ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET ÖSZTÖNDÍJ
2009/2010-es tanévre


Az Alapítvány azért jött létre, hogy a tanulmányaikat folytató zsámbéki és töki diákokat közép- és felsőfokú tanulmányaik végzésében segítse, ösztöndíj formájában.

Ez az ösztöndíj a Árpádházi Szent Erzsébet Ösztöndíj Zsámbék


Az Alapítvány minden év március 31-ig hirdeti meg az ösztöndíjat, amelyre pályázhatnak azok a zsámbéki és töki, állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű diákok, akik:


* nappali tagozatos alapképzésben vesznek részt
* 10 év felettiek, és 25 év alattiak
* tanulmányi eredményeik kiemelkedő (középiskolásoknál min. 4,5 átlag, felsőfokú diákoknál min. 4,0 átlagot jelent )
* vagy valamely művészeti ágban kiemelkedő tehetségűek
* a felsőoktatásban az első diploma, vagy doktori cím megszerzésére irányuló tanulmányokat folytatnak
* családjukban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 180 % -át.

Öregségi nyugdíj legkisebb összege: 28.500,-Ft (Forrás: http://www.afsz.hu -352/2007.(XII.23.)Korm.rend.7.§)

Pályázni lehet:

* Tandíjra
* Tankönyvekre, jegyzetekre
* Utazási költségre
* Napi egyszeri, iskolai étkezésre
* Kollégiumi szállásdíjra
* Nyelvvizsga díjra
* Tanulást segítő technikai eszközökre (pl. számítógép, elektronikus tananyag, szótár, CD, DVD, hangoskönyv ...)
* Művészeti eszközökre (pl. hangszer, grafikai eszközök...)

A fenti felsorolásból egy pályázó egy tanévben csak egy dologra nyújthat be pályázatot.

A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:

1. Jelentkezési adatlap, mely tartalmazza a személyes adatokat, tanulmányi eredményeket, a jővőbeni célokat, a támogatás konkrét tárgyát ( >>> letölthető adatlap )
2. Lakcímkártya másolata
3. Tanulói/hallgatói jogviszonyról szóló hiteles igazolása
4. Szűlők, (eltartók) jövedelem igazolása
5. Tanulmányi eredmények igazolása:
* középiskola esetén az osztályfőnök javaslata és az utolsó év bizonyítványának másolata
* felsőfokú tanulmányok esetén az utolsó lezárt év indexének másolata

A pályázatok beadási határideje minden év szeptember 15.

A pályázatot írásban kell benyújtani az Alapítvány címére:

Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék
2072 Zsámbék Mányi u. 64.


A pályázatokat az Alapítvány Kuratóriuma rangsorolja. A rangsor és az Alapítvány ösztöndíj kerete alapján dől el az ösztöndíjban részesülő hallgatók végleges listája. A szociális rászorultságot a Kuratórium otthonlátogatással is vizsgálja.

A pályázók a Kuratórium döntése ellen fellebbezéssel nem élhetnek.

A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön.

Az alapítványi ösztöndíj odaítélésének kihirdetése minden év november 19.

"Erzsébet napja"


Az Alapítvány az eredmény kihirdetése után, visszamenőlegesen az adott tanévre nyújtja a támogatást.

Az ösztöndíjat elnyerő pályázóval az Alapítvány szerződést köt, amelyben rögzíti a ösztöndíjazott jogait és kötelezettségeit. A megítélt ösztöndíj időlegesen felfüggeszthető, illetve az ösztöndíjazott az ösztöndíj, vagy annak egy része visszafizetésére kötelezhető a szerződésbe foglalt feltételek mellett, amennyiben az ösztöndíjazott a pályázati felhívásban, a szerződésben foglaltakat megszegi.

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni az Alapítványt.


Az értesítési kötelezettség áll fenn az alábbi adatok változásakor:

* tanulmányok halasztása
* tanulmányok helyének megváltozása
* személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása
* tanulmányok megszüntetése

Zsámbék, 2009. március 31.

Nyitóoldal | Alapítványról | in Deutsch | Pályázati kiírások | Pályázati eredmények | Eseményeink | Oldaltérkép


Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék | Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék